Monday, August 31, 2009

Rekrutamentu iha Ministeriu du Negosiu Estranjeiro Deskunfia nakuno ho Nepotismu

Hanesan hatun husi JN Diario 1/9/09, Funcionarius MNE deskunfika ba sira nia Ministeriu nebe halo rekrutamentu foin dadauk ne’e nakonu ho Nepotismu tamba sira nain hitu nebe pasa nain lima husi divisaun ida deikt nebe balu nunka iha experiensia ba assuntu politiku maibe sira pasa, hanesan husi finansa no husi divisaun informasaun no teknolojia (IT). Karta komunikadu protesta nebe haruka ba media balun hatun iha dia 1/9/09 katak sira la satisfas ho resultadu ijame nebe iha no deskunfia nain lima nebe husi divisaun ida ne’e hetan jawaban kunci ka key unswer antes de ijame. Karta komunikadu ne’e sira nain valu asina haruka ba media no hato’o ba Primeiru Ministu, Vice PM Carrascalao, PGR Ana Pesoa no MNE Zacarias Albano. Foncionarius nebe mak assina karta komunikadu ne’e mak hanesan ; Alisa da Silva, Cidalia Tilman Alves, Tadeu Soares, Ivonia Lemos, Hermenina, Inez Morreira, Adelina Martins no Cesaltina da Silva.

Kaju hanesan nebe lewanta husi Media iha fulan hirak liu ba mos kualia kona ba rekrutamentu iha Kabinete Presidente da Republika, iha tempu neba ema balun nebe derepente tama no servisu iha neba deskunfia husi odamatan kotuk alias iha nepotismu.

Tuir Popular Monitor (pm) nia hare kuaje ke kasu sira ne’e kumesa husi lewantamentu la iha follow up no kaju sira hanesan sai ona kustume ema sira nebe servisu iha fatin governu. Ida tan mak tamba sa mak halo recrutamentu no anunsiu vaga ba publiku, se diresaun ida buka ema atu rekruta maibe ikus mai hili fali sira iha ona kabinete laran ? Se hanesan ne’e entaun rekursu Humanu (HR) iha departementu ne’e tenke iha sistema ida ke diak no halo deit avaliasaun ba funsionarius no halo mudansa, depois mak rekruta staff foun ba fatin nebe mamuk ona no anunsia publikamente. Atu halakon buat sira ne’e Senhor Vice Primeiru Ministru Mario Viegas Carrascalao mak hanesan Expertise ba asunto refere, ne’edune presija fo sansaun maka’as ba ema nebe hahalok aat hanesan ne’e, hanesan nia uluk halo ba Aziz iha 1984, ne'eduni ita hein deit nia resultadu tamba nia hatene saida mak atu halo ba keijas nebe botuk iha neba. (pm-ed)