Sunday, August 30, 2009

Artista Timor Oan husu Governu atu Promove Sira

Hanesan ita hotu hatene, kualker aniversariu iha Timor Leste, Estadu no Governu hasai osan ou husu sponsu osan ba empresarius sira no doadores internasionais atu konvida artista muszika husi rai liur liliu husi Indonesia. Ita hotu hatene katak atu kovida artista ida ke hanesan naran bo’ot iha sira nia rain presija mos selu ho osan bo’ot no prepara akomodasaun sira seluk. Buat ne’e ne’e iha parte ida positivu, maibe iha mos preukupasaun husi ita nia povu balun kestiona karik osan sira ne’e bele halo ba dejenvolve sira nia kbi’it atu hasai sira husi mikit, kiak no terus nebe mak sai kansaun ka “hino” dejenvolvimentu iha teritoriu Timor Leste. Hanesan iha nasaun balun, purejemplu Brunai Darussalam, ninia Liurai Sultan Hasnanbulkiah iha osan atu selu kotu artista sira tuir merkadu artista international atu ba sira nia rai no halo konvivu ba sira nia povu ka ba Familias Liu Rai nian, maibe ita hatene katak kondisaun ekonomia Timor Leste la hanesan Brunai Darussalam, ita bele dehan sira kiak la iha. Saida mak Popular Monitor rona komantariu husi povu ki’ik sira dehan ida ne’e hanesan rega minamorin ba manu ten sira dehan katak ida ne’e buat ida atu taka ami matan, para ami kontenti haluha susar no kikak, mais keta haluhan mina morin nebe rega ba manu ten ne’e kuandu anin hu ona la kleur nia dois fali. Nebe preukupasaun ida ne’e hanesan povu povu nia halerik no preukupasaun prisija fo atensaun maka’as no hadia iha tempo badak ne’e, laos ita kualia iha tempu badak nebe ba bebeik no haluha tiha deit.

Iha parte seluk governu mos presija fo atensaun no promove Astista Musika National. Hanesan saida mak Zida Martins dadalia ho Jornal Timor Post nebe hatun iha 31/8/09. Nia dehan katak artista Timor Oan sira mos fiar an katak bele, maibe sira sente “tidak dihiraukan”. Zida hateten katak ita gava liu Artista husi rai seluk maibe laliga tiha “produtu local” nebe ita dejenvolve nia kualidade mos sei la lakon husi rai seluk. Ida preukupasaun katak governu tenke dejenvolve ita nia kultura iha areas hotu hotu liuliu ba muzika. Servisu ida ne’e lolos halao husi Ministerio Edukasaun no Kultura ho nia diresaun konpetente. Iha mos ita Assesor ba ita nia Primeiru Ministru ba Kultura nian nebe kaer husi irmao Armando Soares nebe mos kuinesidu artista muzika Timor nian iha pasadu, Irmao Tony Pereira mos iha hanoin atu loke eskola mizika iha tempu future maibe presija kapasita sira para atu realija sira nia mehi ne’e. Pergunta ida hanesan bainhira mak ita atu hanoin dejenvolve no kapasita astista Timor oan sira atu kompete ho nasaun seluk no multi linguajen? (pm-Ili)