Wednesday, July 15, 2009

Posto, Iliomar hare husi mapa deit tamba dalan a'at no dok

Iliomar hanesan Posto ijoladu ida komesa husi tempo uluk kedas, dalan do'ok no at, ema barak la hatene iha nebe. Durante tempo Indonesia ema balun hatene katak nia iha parte leste, tama ba area distrito lautem. Ema so hatene deit mak Tilomar iha parte sul-oeste (barat selatan). Iha tempo resistensia no base de apoio nia tempo, ailaran fuik parte husi area Iliomar sain hanesan mos armajen ( lumbung) aihan ba Guerrilheiros sira. Henasan senhor Keyrala Xanana no nia elementus sira hanesan Lere Annang Timor no saodozus balun resisti iha fatin ne'e. Area Ko'o Liu no Ala'i (ho nia produtu naturesa Maek ka fehuk fuik no Kombili sai testamunha) no Limir Hopan ka Odan Duameta, sai hanesan subarfatin provijooriu iha tempo neba. Terus no buat hotu liu ona, maibe iha ukun rasik an iha tempu dadauk ne'e populasaun iha posto ne'e ejiji nafatin ba governu central ba area dejenvolvimentu rural nebe planeadu implementa mos iha sira nia area, liu liu estradas husi parte hotu-hotu, electresidade, rede telefonica husi TT. Inportante liutan sira ne'e hotu atu supporta area tourismu nebe sei original iha neba, hanesan iha tasi ibun parte tasi mane, iha hima, area Iradarat to'o Namalutun ba fali Maurei-lawarei no iha fatin ne'e ema bele hare Lafaek nebe iha koor oin-oin. Iha parte foho hun sira nebe uluk soldadu Australinao sira subar fatin iha tempo II Guerra Mundial nebe protejidu హుసి Liu Rai sira iha Iliomar to fin de II Guerra Mundiak mesmo sira hetan ameasas no tortoura husi suldadu Japanes iha tempo ne'e. Iha UNTAET nia tempo Posto Iliomar lidera husi District Field Officer (DFO) ida no naran Mr Brigadir Jeneral (Ret)Erny Chamberlin - nebe koko atu halo ligasaun ho sidade ida iha Australia atu halo sister city, idea ne'e la continua ona tamba Major (walikota) nebe uluk halo MoU ne'e troka tiha ona, senhor Erny mos hakerek historia balu kona ba rejistensia sira nebe mak moris iha area ne'e hori uluk hori wa'in to'o hetan indepedencia no ba oin sei luta ba direitu ba dejenvolvimentu. Se mak hakarak koko atu ba hare rai Iliomar ne'e ...problema la iha, ema barak hatete, ulun bo'ot balun dehan Iliomar ne'e kapa'as. Balu dehan hanesan nia ba eldorado? maibe katuas sira iha neba dehan dalaruma nia goza (menghina) deit. de

No comments: