Tuesday, July 14, 2009

" Kay Rala" Xanana: " Ita Mak Ukun An, Naran Imi Kuidadu Hau no Hau Moris..., ita Ukun An Ita Mak Goza Laos Ema Seluk"Liafuan ne'e "konon" sai husi aswa'in fununa'in KayRala Xanana Gusmao iha tempo Base de Apoio hotu. Iha tempo neba, membro Guirrilheiros barak mak mate tan funu bala ho militares indinesiu, balu mai rende iha militar Indonesia nia nia liman tamba la aguenta ona. Iha Komandantes balun husu mos ba nia, ho preokupasaun katak sira atu la iha kbi't ona atu aguenta Funu Guierrilha. Maybe ho lia fuan todan ne'e fo saudasoens (Kekuatan). Iha mos front sira seluk apoaia husi estrangeiro no front klandestina ne'e husi railaran. Nufin ukun duni liu husi referendum nebe akuntese iha 1999. Iha tempo neba nia hanoin oinsa atu hari nasaun Timor Leste nebe atu hetan ukun an ona? Nia sente Luta 24 anos iha Ailaran ita liu maibe, maibe luta iha Vila laran ita ense ukun an ne'e "politika no dejenvolvimentu" hanesan funu ida ke todan no bo'ot liu funu ho bala (armas pejadas). Hodi nune'e nia fo hatene ba senhor Lo, nia fo pergunta, oinsa atu halo strutura, ema iha ona ka no prontu ka lae? Senhor Lo halo ona konsolidasaun ho Chefe do Sucos iha Timor Laran tomak ka seidauk, se seidauk ita tenke halo ida ne'e atu servisu hamutuk tamba sira sai Liurai ne'e tamba povu mak fiar sira laos militares Indonesia mak tau deit iha nebe, hodi ita bele oin sa ita atu forma ita nia governu. Hodi liafuan ida ne'e senhor Lo komesa esforsu an kear metin lideres lokais iha baje, tamba nia reposta ba senhor Xanana katak nia seidauk prekore no kaer metin Liu rai sira hotu-hotu. Hodi nune'e mak primeru governu konstitusional nebe ukun husi Partidu historku Fretelin tuir iha ninia planu no konsolidasaun lideransa resistensia nian hahu husi base antes de referendum hotu no hetan puder husi ETA no UNTAET iha tinan 2002. Keta haluha, historia barak mak akumpanha luta durante 24 anos. (pm-ed)

No comments: