Tuesday, January 5, 2010

Udan bot estraga povu nia uma no sasan, Mari Alkateri tun ba baje kordena ho Governo suru Mota iha Mota Ulun

Udan bo't nebe mai dadauk estraga populasaun barak nia uma no halakon sasan iha Dili no distritus balu. Entidade hotu partispa ho inisiativa oinsa bele hamenus povu nia susar no atende urgente ho operasaun oin no imediata ba problema disastre naturais iha rai laran. Laos NGO deit, maibe PM Xanana Gusmao halo operasaun hamus baleta iha Dili ho komunidade loron kalan, Eis PM Mari Alkateri mos la hela nonok. Iha Desembru laran udan bot nebe lori povu sira nia uma no fasilidade sanitasaun iha Mota Ulun Fanu mos membru CCF hotu atu tun no kordena lalais ho governu ointe atu atende problema nebe afetadu ba povu ki'ik iha area ne'e, no governu konsege hatun armada konstrusaun hanesan boldozer no seluk tan atu suru raihenek no halo be dalan iha Mota Ulun. Iha fo Eis PM Mari ho membru CCF monitor hela servisu equipamentu governu nian. pm-ed